I. Adatkezelő

Név: Kalocsa Ügyvédi Iroda

Székhely: 1124 Budapest, Kiss János Altábornagy u. 55-59.

Ügyvédi kamarai azonosító száma: 36062517

Honlap: https://drkalocsadavid.com/

Facebook oldal: https://www.facebook.com/drkalocsadavidugyved/

Instagram oldal: https://www.instagram.com/drkalocsadavid/

E-mail cím: iroda@drkalocsadavid.com

Telefonszám: +3630/7256622


II. Adatkezelés, az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama a kapcsolatfelvétel során

Az Adatkezelő által végzett tevékenység a kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, adategyeztetés, és az ügyvédi megbízás teljesítése során közölt személyes adatok kezelése. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, ajánlatadás, az adategyeztetés és ügyvédi szolgáltatás nyújtása. Az adatkezelés jogalapja az érintett (a továbbiakban: Érintett) önkéntes hozzájárulása, amelyet a kapcsolatfelvétellel, az ajánlatkérés illetve a megbízás során ad meg. A hozzájárulás alapján történő adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

Az Érintettek köre az Adatkezelővel a kapcsolatot e-mail útján, telefonon, skype-on, a Honlapon  továbbá Adatkezelő Facebook illetve Instragram oldalán üzenet elküldésével felvevő személyek.

A kezelt személyes adatok az alábbiak: név, elektronikus levélcím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel illetve az adategyeztetés során feltárt egyéb személyes adat, az előadott ügy valamint jogkérdés leírása és azzal, valamint az ajánlatkéréssel és a megbízás során felmerült bárminemű adat, információ, az Érintett által megküldött dokumentumok.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel megbízási szerződés kötéséig tart.


III. Az Érintett jogai

Az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését-, törlését-, a személyes adatok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá gyakorolhatja az adathordozhatósághoz-, valamint a jogorvoslathoz való jogát.

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít az Érintett számára, hogy jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét postai úton illetve elektronikus levelezés útján előterjessze.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az Érintettet. A kérelem megtagadásáról az Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az Érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről. Az Adatkezelő az Érintett kérelmét elektronikus levél útján teljesíti, ha azonban az Érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, az Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az Érintett személyazonosságát igazolta. Az Adatkezelő az Érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel. Az Adatkezelő az Érintettek kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az Érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.


III.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére arról, hogy

 • személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
 • az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az Érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az Érintett jogairól;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

III.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


III.3. Törléshez való jog „az elfeledtetéshez való jog”

Az Érintett kérésére az Adatkezelő törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

III.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

III.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérésére, az Érintett rendelkezésére bocsátja az Érintettre vonatkozó, az Érintett által megadott személyes adatokat. Az Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az Érintett egy másik Adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.


III.6. Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH).

A NAIH elérhetőségei:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

honlap: www.naih.hu;

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;

Az Érintett igényét a bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel.


IV. Honlap üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltatók

IV.1. Google Adwords

Adatkezelő a Google AdWords online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatást, melynek célja, hogy Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el;

https://policies.google.com/privacy?gl=de


IV.2. Social media:

Facebook

Instagram


IV.3. Cookie-k használata

A Honlap által használt cookie-k segítségével anonimizált és összesített technikai információkhoz jut Adatkezelő a jobb felhasználói feltételek és a könnyebb navigáció biztosítása érdekében. Ennek segítségével Adatkezelő azonosítja, hogy melyek azok a tartalmak, amelyek különösen érdeklik a látogatókat és így fejleszteni tudja a honlapot és szolgáltatásait. Az így gyűjtött információk alapján a felhasználókat egyedileg nem lehet azonosítani. Egyedi azonosításra csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az érintettek önként adják meg az ehhez szükséges adataikat a Honlapon keresztül.


V. Alkalmazandó jogszabályok

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR);
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.).

VI. Záró Rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására azzal, hogy az esetleges változásokról az Érintetteket minden adatkezelés tekintetében jelen honlapon tájékoztatja.

A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, melyek tartalmáért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.